Exameneisen voor 2e Kyu

Tachiwasa

Yokomenuchi Nikyo O & U
 Sankyo O & U
 Yonkyo O & U
 Gokyo U  
 Koshinage  
Munadori Ikkyo O & U
 Shihonage
  Uchikaiten Sankyo  
Katadori Menuchi Shihonage  
 Kotegaeshi  
  Iriminage  
  Koshinage  
  Ikkyo O & U
Jodantsuki Nikkyo O & U
 Sankyo O & U
Maegeri Iriminage  

Ushirowasa

Eridori Ikkyo  
Ryokatadori Ikkyo O & U
  Nikkyo O & U
  Sankyo O & U
  Iriminage  
  Kotegaeshi  
Ryohijidori Kotegaeshi  
  Iriminage  
Katatedori Kubishime Ikkyo O & U

Suwariwasa

Shomenuchi Yonkyo O & U
  Sotokaitennage  
Ryokatadori Ikkyo O & U
Chudantsuki Kotegaeshi  
Jodantsuki Ikkyo O & U
Tevens alle technieken van 6e, 5e, 4e en 3e Kyu.

O = Omote & U = Ura