Exameneisen voor 1e Kyu

Tachiwasa

Munadori Menuchi Ikkyo  
  Nikyo  
  Sankyo  
  Koshinage  
Jodantsuki Yonkyo  
  Koshinage  
  Iriminage  
  Shihonage  
  Sotokaitennage  
  Ushirokiriotoshi  

Hanmihandachiwasa

Katatedori Shihonage  
  Uchikaitennage  
  Ikkyo  
Ryotedori Shihonage  

Ushirowasa

Ryotedori Yonkyo  
  Kokyunage  
  Koshinage  
Katatedori Kubushime Sankyo  
  Nikyo  
Eridori Nikyo  
  Sankyo  
  Iriminage  

Suwariwasa

Ryokatadori Sankyo  
  Yonkyo  
Katadori Menuchi Iriminage  
  Kotegaeshi  
  Kokyunage  
Tevens alle technieken van 6e, 5e, 4e, 3e en 2e Kyu.